Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná příspěvkovou organizací Sociální služby Bystřice v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Název organizace: Sociální služby Bystřice, příspěvková organizace
 • Sídlo: Bystřice 1317, 73995 Bystřice
 • Statutární zástupce: Monika Kovářová, DiS ., ředitelka p.o., Bystřice 1317, 739 95 Bystřice, tel. 702 097 304, dps@bystrice.cz
 • IČ: 11737646
 • Druh poskytované služby: pečovatelská služba
 • Forma poskytované sociální služby: terénní služba
 • Identifikátor:……………..
 • Služba je poskytována od: 1.1.2022
 • Zřizovatel: obec Bystřice

Poslání pečovatelské služby: Pečovatelská služba Bystřice poskytuje uživatelům takovou péči, podporu a pomoc, která jim umožní žít co nejdéle v domácím prostředí a zachovat dosavadní způsob života či jeho kvalitu zvýšit.

Cíl pečovatelské služby: Umožnit uživateli život ve svém domácím prostředí.

Časový rozsah poskytování pečovatelské služby: Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny od 6,30 do 19,00 hodin a v sobotu, neděli a svátky od 6,30 do 17,00 hodin.

Cílová skupina: Poskytujeme sociální službu seniorům (tj. Osobám, které jsou poživateli starobního důchodu) nebo osobám se zdravotním postižením. (tj. Osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu.)

Věková struktura cílové skupiny:

 1. Dospělí (27-64 let)
 2. Mladší senioři (65-80 let)
 3. Starší senioři (nad 80 let)

Komu není služba určená:

 1. Lidem, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby a vyžadují celodenní péči
 2. Lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 3. Lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci
 4. Lidem s akutním infekčním onemocněním
 5. Lidem v akutní fázi alkoholové závislosti a v akutní fázi závislosti na jiných omamných látkách, s výjimkou kouření
 6. Lidem, které nemají základní sociální a hygienické návyky a poskytování služby by znamenalo nepřijatelné riziko pro zaměstnance (domácnost je shledána silně znečištěná lidskými nebo zvířecími výkaly, zbytky jídla, v domácnosti se vyskytují hlodavci, hmyz apod.).
 7. Lidem v akutní fázi schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti
 8. Lidem žijícím mimo spádové území obce Bystřice

Zásady poskytování pečovatelské služby: Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se   řídí všichni pracovníci při práci se zájemci a uživateli.

 1. Zásada individuálního přístupu: Ke každému uživateli je přistupováno individuálně s ohledem na jeho potřeby a přání.
 2. Zásada kvality: Poskytujeme kvalitní sociální služby na odborné úrovni
 3. Zásada partnerství: Uživatel je za všech okolností rovnocenným partnerem při poskytování sociální služby.
 4. Zásada tradičních hodnot: Podporujeme, udržujeme a posilujeme tradiční funkce rodiny.
 5. Ochrana práv uživatele – jsou respektována základní lidská práva a svobody, k uživatelům je přistupováno s úctou.

 Profesionalita – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání a jsou zapojeni do dalšího vzdělávání.

Komentáře jsou vypnuty.