DPS SENIOR

Dům s pečovatelskou službou Bystřice

Pečovatelská služba obce Bystřice

Základní prohlášení poskytovatele pečovatelských služeb

Poskytovatel pečovatelských služeb, obec Bystřice, pro orientaci zájemců o pečovatelskou službu, uživatelů pečovatelských služeb, jejich rodin i dalších zájmových skupin vymezuje poslání, cíle, principy , podmínky, časový rozsah poskytování pečovatelské služby a okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina).

 

 1. Poslání služby:

   

Posláním pečovatelské služby je:

 • pomoc občanům, kterým stáří nebo zdravotní postižení brání ve zvládnutí běžných každodenních úkonů jako je příprava jídla, péče o svou osobu a péče o domácnost a potřebnou péči jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
 • umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, mít možnost se věnovat svým zájmům, zachovat si přirozené vztahy a místo v místní komunitě, formou poskytování pečovatelské služby .

 

Pečovatelská služba představuje pomoc, která starému nebo zdravotně postiženému člověku umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního bytu.

 

 1. Cíl služby:
 • poskytovat osobě takovou podporu a služby, které ji umožní žít co nejdéle ve vlastním domácím prostředí a zachovat dosavadní vlastní způsob života.
 • podporovat osobu v samostatnosti, v jejím nezávislém rozhodování - respektovat a uplatňovat právo osoby podílet se na formování a průběhu pečovatelské služby, která je jí poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.
 • poskytovat osobě péči a podporu v takovém rozsahu, aby si co nejdéle udržela přiměřenou fyzickou a psychickou kondici, soběstačnost a snažit se tak zamezit vzniku její závislosti na péči, co nejvíce oddálit nutnost ústavní péče.
 • vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času osoby formou zapojení osoby do přípravy a účasti na kulturních , společenských akcích, zájmových setkáních (především v DPS-SENIOR).
 • umožnit integraci osoby tak, aby mohla být součástí původních vztahů a prostředí - umožnit a podporovat osobu jednak ve využívaní veřejných služeb poskytovaných v obcí i mimo obec, návazných služeb, jednak v účasti na kulturních a společenských akcích pořádaných v obcí, navazování kontaktů s vrstevníky. Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy osoby s vlastní rodinou a dalšími jí blízkými lidmi.
 • spolupracovat s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace, dosažení cílů osoby.
 • zajistit dlouhodobé kvalitní poskytování pečovatelských služeb na základě potřeb jednotlivců.

 

3. Principy služby:

Našimi hlavními principy při poskytování služeb jsou:

 • individuální přístup každá osoba je pro nás jedinečnou osobnosti s vlastními potřebami (pracovníci pečovatelské služby přistupují vždy k osobě individuálně. Na základě zjištěných individuálních potřeb a cílů osoby poskytují služby „šité na míru“osob).
 • uznání hodnoty jednotlivce (pracovníci pečovatelské služby uznávají hodnotu a důstojnost každé osoby - jednotlivce, bez ohledu na jeho původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení, náboženství nebo přínos pro společnost).
 • respekt (pracovníci pečovatelské služby respektují při poskytování služeb odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoje osob k různým oblastem života. Respektují svobodné rozhodnutí osoby, jak chce žít a jakým způsobem chce nabízené pečovatelské služby využívat, poskytují služby nedirektivně pouze za souhlasu osoby).
 • neúplatnost a poctivost (pracovníci pečovatelské služby nepřijímají při práci finanční, ani jiné hmotné významné dary, ze kterých by měli osobní prospěch. Jednají čestně, spolehlivě a důvěryhodně).
 • ochrana osobních údajů a diskrétnost (pracovníci pečovatelské služby zachovávají,v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o sociálních službách mlčenlivost, týkající se všech osobních a citlivých údajů osoby.
 • podpora soběstačnosti a nezávislého života jednotlivce (pracovníci pečovatelské služby uznávají a poskytují služby v souladu s posláním a cíli poskytovatele. Jejich snahou je nevytvářet návyk a závislost osoby na poskytovaných službách, ale efektivně poskytovat osobě takovou podporu, která jí umožní žít v maximální možné míře nezávislý a z jejího pohledu plnohodnotný život).
 • zachování soukromí a důstojnosti osoby (pracovníci pečovatelské služby poskytují služby tak, aby byla vždy zachována důstojnost osoby a bylo zachováno její soukromí)
 • flexibilita (pracovníci pečovatelské služby se pružně přizpůsobují potřebám osoby, nikoli osoba potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce).
 • odbornost a kvalita (pracovníci pečovatelské služby zvyšují své dovednosti a znalosti potřebné pro poskytování služby).
 • transparentnost při účtování plateb za služby (pracovníci pečovatelské služby věnují velkou pozornost při evidenci skutečně odebraných úkonů za každý kalendářní měsíc. Skutečná evidence, stvrzená podpisem osoby slouží jako podklad k vyúčtování plateb za služby).

 

4. Cílová skupina:

Poskytujeme pečovatelskou službu seniorům (tj. osobám, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu) nebo osobám se zdravotním postižením (tj. osobám, které jsou použivateli invalidního důchodů), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují pomoc a péči druhé osoby (avšak nepotřebují komplexní péči) a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 -80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Služba není určena osobám: 

 • nespadajícím do cílové skupiny
 • které jsou soběstačné a nepotřebují pomoc druhé osoby
 • které jsou zcela závislé na pomoci druhé osoby a vyžadují celodenní péči
 • žijícím mimo spádové území obce Bystřice


 

5. Poskytované služby dle zákona:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomáháme při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ( zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy na nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajišťujeme, dovážíme a donášíme obědy z externích kuchyní – ze ZŠ a od p. Kluze, pomáháme při přípravě jídla a pití – snídaně, večeře, svačinky)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (napomáháme při běžném úklidu a údržbě domácnosti a údržbě domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu, zajišťujme běžné nákupy a pochůzky, velké nákupy, praní a žehlení prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázíme osoby k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veškeré služby dle jejich potřeby)

 

Poskytované fakultativní služby :

 • zapůjčení 2 sad termojídlonosičů
 • kopírování písemností
 • dohled nad dospělým v domácnosti
 • dohled nad požitím léků
 • příprava uživatele na lékařské vyšetření, do nemocnice
 • asistence při měření teploty, měření tlaku a mazání končetin
 • telefonování na žádost uživatele v rámci ČR

   

Základní sociální poradenství je poskytováno denně sociálním pracovníkem.

6. Časový rozsah poskytování služeb:

 • DPS-SENIOR : Služby poskytujeme od 07:00 hodin ráno, do 19:30 hodin večer, a to každý pracovní den vždy od pondělí do pátku a od 07:00 hodin ráno, do 17:30 hodin večer o víkendech a svátcích
 • Terén (domácnosti mimo DPS-SENIOR) : dovoz nebo donáška oběda se poskytuje od 11:00 hodin do 14:00 hodin, a to každý pracovní den vždy od pondělí do pátku, ostatní pečovatelské služby se poskytují od 7:00 hodin do 11:00 hodin, a to každý pracovní den vždy od pondělí do pátku podle individuální dohody s Osobou

 

7. Podmínky poskytování pečovatelské služby:

 • pečovatelská služba je poskytována ve vlastních domácnostech uživatelů spádového území (tj. území obce Bystřice) nebo v nájemních bytech v domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR)
 • pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti osoby. Žádost o zavedení pečovatelské služby si osoba může vyzvednout na OÚ v Bystřici, u vedoucí DPS-SENIOR v domě s pečovatelskou službou, nebo stáhnout z internetu (www. bystrice.cz). Na základě žádosti provede sociální pracovník v domácnosti žadatele sociální šetření (jednání s osobou- zájemcem o službu). K tomu jednání žadatel může přizvat další osoby (rodinné příslušníky, známé). Cílem jednání je vyhodnocení potřebnosti o pečovatelskou službu. Pokud žadatel splňuje kritéria pro zařazení do cílové skupiny, je s ním sepsána Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. S ohledem na nově vzniklé situace Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby může být měněna v jednotlivých bodech, všechny změny se provádí písemnými dodatky ke smlouvě.
 • sjednané služby jsou poskytovány v domácnosti osoby dle sjednaného individuálního plánu.
 • změny v poskytování sjednané služby (náhlou změnu termínu, přechodné omezení či navýšení služby) je uživatel povinen oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před dnem, ve kterém má být služba poskytnutá. V opačném případě bude uživateli účtován neprovedený úkon. Změnu je povinen nahlásit buď osobně vedoucí DPS nebo pečovatelce a nebo telefonicky (tel. 558 337 470, 558 337 473). V případě nečekané hospitalizace stačí změnu o poskytování pečovatelské služby nahlásit v první den hospitalizace.
 • o poskytování služby vedou pracovníci poskytovatele písemné záznamy – výkaz pečovatelských úkonů, který obsahuje údaje o činnosti (den, kdy byl úkon poskytnut, druh úkonu, čas poskytování úkonů). Výkaz o poskytování služeb je denně podepisován pečovatelkou, jednou v měsíci uživatelem. Výkaz je podkladem pro vyúčtování poskytnutých služeb.
 1. Individuální plánování:
 • s každým uživatelem pečovatelské služby je sestaven tzv. individuální pán péče. Jedná se dokument, který s žadatelem vyhotoví sociální pracovník při sepisování Smlouvy, a který přesně vymezuje směr, kterým se uživatel a pracovníci pečovatelské služby budou ubírat při poskytování služeb.
 • každý individuální plán péče je vypracován na míru jednotlivých uživatelů a je závazný jednak pro uživatele, jednak pro pracovníky pečovatelské služby.
 • individuální plán lze kdykoliv změnit dle požadavků uživatele.
 • individuální plán je pravidelně 2 x ročně s uživatelem vyhodnocován klíčovým pracovníkem.
 • klíčový pracovník je pracovník, který se podílí na individuálním plánování (upřesňování a realizace) a na kterého se může uživatel obrátit v případě, že potřebuje řešit záležitosti týkající se sociální služby. Uživatel je se svým klíčovým pracovníkem seznámen při zahájení poskytování služby, Uživatel má právo změnit klíčového pracovníka.

 

9. Dokumentace uživatele:

 • pro každého uživatele pečovatelské služby je zavedená osobní složka, která obsahuje: Kartu klienta, Žádost o zavedení pečovatelské služby, Jednání se zájemcem o službu, Kritéria vyhodnocení potřebnosti zájemce o službu, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a její dodatky, záznamy z návštěv, individuální plány a jejich vyhodnocování, záznamy o průběhu služby a další písemnosti tykající se poskytování služby. Osobní složky jednotlivých uživatelů jsou uložené v kanceláři sociálního pracovníka (vedoucí DPS-SENIOR). Uživatel má právo do své dokumentace nahlížet , nesmí však z dokumentace nic vyjímat, pouze vyhotovovat opisy nebo kopie.
 • všichni zaměstnanci poskytovatele jsou vázání mlčenlivosti o uživateli , o zjištěných skutečnostech, a to i po ukončení pracovního poměru.

 

10. Ukončení smlouvy:

 • Ukončení Smlouvy může uživatel učinit kdykoliv písemně.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět v těchto případech:

- ze závažných organizačních důvodů

- pokud osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy ) za hrubé porušení se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí služby

- pokud osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší své povinnosti, které jí vyplývají z Pravidel Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby

- jestliže se osoba chová k Poskytovateli nebo pečovatelce způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

 

Poskytovatel může Smlouvu ukončit:

- dohodou smluvních stran

- zánikem Poskytovatele

- úmrtím Osoby

- výpovědí

- přestěhováním osoby mimo dosah působnosti Poskytovatele

 

 

11. Práva a povinnosti uživatelů pečovatelské služby:

 • Právo na důstojnost – pracovnici pečovatelské služby jsou povinni se k uživateli chovat ohleduplně a důstojně. Také uživatel by se měl k pracovníkům chovat důstojně, přestože si jejich službu platí. Vzájemná úcta a slušnost přináší dobrý pocit z poskytované služby.
 • Pracovníci a uživatele se běžně oslovují příjmením a vykají si. Pokud si žadatel přeje být oslovován jinak, lze se na oslovování domluvit. I pracovník má právo být oslovován dle svého přání, respektujte to, prosíme.
 • Právo na bezpečí – službu poskytujeme tak, aby uživatel se cítil bezpečně. Je však potřeba, aby i uživatel vytvořil prostředí, které bude pro pracovníka bezpečné.
 • Právo na soukromí – pracovnici pečovatelské služby plně respektují právo uživatele na soukromí. Vstupují do uživatelova domova, poznávají jeho soukromé záležitosti, respektují uživatelovo přání, kde se můžou pohybovat. Poskytovatel ve všech skutečnostech uživatelova soukromí bude zachovávat striktní mlčenlivost. Také pracovníci mají právo na své soukromí, je proto jejich rozhodnutím, zda se budou uživateli svěřovat se svými osobními záležitostmi, zda sdělí uživateli své soukromé telefonní číslo.
 • Právo rozhodovat o vlastní osobě - službu poskytujeme v rozsahu potřeb uživatele tak, aby měl možnost si rozhodovat o svém denním režimu. Snažíme se jeho požadavkům vyhovět. Je však nutné si uvědomit, že se staráme o více uživatelů a musíme všechny požadavky skloubit v návaznosti na naše možnosti a kapacitu.
 • Svoboda víry, vyznání, názorů – každý má právo na vlastní názor. Kvalita péče není názory uživatele ovlivněna. Naši pracovníci názory uživatele respektují. Prosíme uživatele, aby také respektovali názory pracovníků Poskytovatele.
 • Právo podávat stížnosti – pokud uživatel není s naší službou spokojen, vadí mu chování pracovníků nebo jsou porušována jeho práva, může si stěžovat. O postupu jak a komu si uživatel může stěžovat podají informace pracovníci pečovatelské služby, dále je uveden na letáčku, který uživatelovi předá klíčový pracovník nebo sociální pracovník.

 

12. Kontakt na poskytovatele :

 

Adresa: Obec Bystřice

739 95 Bystřice 334

Tel.: 558 995 110

Fax: 558 995 120

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Statutární zástupce Mgr. Roman Wróbel, stostarosta obce

Sociální pracovník Mgr. Monika Kovářová

Adresa: DPS-SENIOR

739 95 Bystřice 1317

Tel.: 558 337 470

558 995 150

 

Toto Základní prohlášení poskytovatele pečovatelských služeb nahrazuje dosavadní prohlášení ze dne 11.09.2012

Toto Základní prohlášení poskytovatele pečovatelských služeb nabývá účinnosti dnem schválení Radou obce Bystřice.

 

Schváleno Radou obce Bystřice dne 10.3.2015, usnesení č. 226/07/15

 

Mgr. Roman Wróbel

starosta obce